By Vern Freedlander X2O Media, Vice President, Pro